Biuro Prasowe Jasnej Góry

2017-09-12 Ogólnopolski Konkurs Jasnogórska Królowa Polski

Plakat nt. Ogólnopolski Konkurs Jasnogórska Królowa Polski Rada Szkół Katolickich i Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze zapraszają uczniów klas VII szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie „Jasnogórska Królowa Polski – w 300. rocznicę koronacji Jej Cudownego Wizerunku”.

Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy o historii i współczesności Klasztoru Jasnogórskiego, a także o historii koronacji Cudownego Wizerunku Jasnogórskiej Królowej i znaczeniu kultu maryjnego w Polsce.

Konkurs na etapie szkolnym ma charakter indywidualny, a na etapie ogólnopolskim zespołowy.

*

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

„Jasnogórska Królowa Polski - w 300. rocznicę koronacji Jej Cudownego Wizerunku”

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Konkurs Jasnogórska Królowa Polski – w 300. rocznicę koronacji Jej Cudownego Wizerunku jest dwustopniowym konkursem tematycznym, powołanym i zorganizowanym przez Radę Szkół Katolickich wspólnie z Klasztorem Ojców Paulinów na Jasnej Górze.
2. Cele Konkursu:
a) upowszechnienie wiedzy o Jubileuszu 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej;
b) upowszechnienie wiedzy o historii i współczesności Sanktuarium Jasnogórskiego;
c) popularyzacja wiedzy religijnej i historii kultu maryjnego w Polsce;
d) kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy historycznej z dziejów Polski;
e) formacja duchowa i wzrastanie młodych ludzi w wierze, a szczególnie w kulcie Matki Bożej Jasnogórskiej;
f) stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z młodzieżą;
g) popularyzacja znajomości miejsca Czarnej Madonny w polskiej literaturze i sztuce oraz Jej roli w formowaniu pokoleń Polaków;
h) podkreślenie nierozerwalnych związków między historią państwa polskiego i chrześcijaństwem.
3. Organizatorami Konkursu są:
a) Rada Szkół Katolickich (RSK);
b) Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze
4. Konkursem kieruje powołana przez organizatorów Główna Komisja Konkursowa.

II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz uczniowie oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych).
2. Uczestnicy Konkursu nie są dzieleni na kategorie wiekowe.
3. Przystąpienie uczniów do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
4. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:
a) szkolnym
b) ogólnopolskim.
5. W etapie szkolnym mogą wziąć udział wszyscy uczniowie zainteresowani Konkursem. W etapie szkolnym Konkurs ma charakter indywidualny.
6. Do etapu ogólnopolskiego dyrektor szkoły zgłasza trzyosobową drużynę złożoną z uczniów, którzy w etapie szkolnym uzyskali największą liczbę punktów.
7. Etap ogólnopolski ma charakter drużynowy i składa się z części pisemnej i ustnej.
8.Udział uczestników Konkursu na obu etapach jest bezpłatny.

III. PRZEBIEG KONKURSU

A. Etap szkolny
1. Za organizację etapu szkolnego Konkursu odpowiedzialny jest szkolny koordynator, którym może być dyrektor szkoły lub powołany przez niego nauczyciel.
2. Szkolny koordynator:
a) powołuje szkolną komisję konkursową, w skład której wchodzi co najmniej dwóch nauczycieli (szkolny koordynator może być członkiem komisji) i podaje do jej wiadomości Regulamin Konkursu;
b) pobiera zadania konkursowe oraz arkusz odpowiedzi i przekazuje je komisji szkolnej;
c) sporządza protokół z etapu szkolnego Konkursu i przekazuje go Głównej Komisji Konkursowej;
d) uzyskuje zgodę rodziców (prawnych opiekunów) uczniów biorących udział w Konkursie lub zgodę pełnoletnich uczestników na przetwarzanie do celów Konkursu danych osobowych i wykorzystywanie wizerunku w materiałach Konkursu zgodnie z wzorem, który stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. Oświadczenia pozostają w szkole.
3. Dyrektor szkoły zgłasza szkołę do Konkursu, wypełniając formularz zgłoszeniowy stanowiący Załącznik nr 1 Regulaminu i przesyła go jako zeskanowany dokument na adres: konkurs@koronamaryi.pl
4. Szkoła, która zgłosi swój udział, otrzymuje mailowe potwierdzenie zgłoszenia (do 24 godzin) wraz z adresem www oraz loginem i hasłem dostępu do materiałów. Kolejne wejścia na stronę Konkursu: http://konkurs.koronamaryi.pl (w celu pobrania pytań konkursowych i arkusza odpowiedzi) odbywają się po zalogowaniu na podstawie indywidualnego hasła. Wszystkie materiały dostępne po zalogowaniu są niejawne i nie mogą być udostępniane do momentu rozpoczęcia etapu szkolnego konkursu.
5. W terminach ustalonych w punkcie IV. koordynator, po zalogowaniu się na podstawie indywidualnego hasła:
a) pobiera zadania konkursowe i przygotowuje liczbę egzemplarzy odpowiednią do liczby uczestników etapu szkolnego;
b) zabezpiecza wydruki przed dostępem osób trzecich do czasu rozpoczęcia Konkursu;
c) przekazuje przygotowane zadania komisji szkolnej;
d) pobiera arkusz odpowiedzi i przekazuje go komisji szkolnej;
e) przekazuje protokół z wynikami etapu szkolnego do Głównej Komisji Konkursowej jako zeskanowany dokument stanowiący Załącznik nr 2 Regulaminu na adres: konkurs@koronamaryi.pl
6. Uczestnicy etapu szkolnego otrzymają pytania konkursowe w formie testu, na którego rozwiązanie mają 45 minut.
7. Otrzymany pakiet będzie zawierał zestaw pytań podstawowych i dodatkowych.
8. Uczniowie odpowiadają na pytania z zestawu podstawowego. W razie trudności z wytypowaniem trzyosobowej drużyny złożonej z uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów, szkolna komisja przeprowadza dogrywkę, wykorzystując pytania z zestawu dodatkowego. Termin i zasady dogrywki ustala komisja szkolna.
9. Komisja szkolna ocenia prace uczniów na podstawie arkusza odpowiedzi.
B. Etap ogólnopolski
1. Za organizację etapu ogólnopolskiego odpowiedzialna jest Główna Komisja Konkursowa.
2. Do udziału w etapie ogólnopolskim Główna Komisja Konkursowa kwalifikuje, na podstawie przesłanych protokołów z etapu szkolnego, do 40 drużyn, które uzyskały w etapie szkolnym największą liczbę punktów (liczba punktów drużyny jest sumą liczby punktów trzech uczniów zgłoszonych jako drużyna).
3. W części pisemnej wszystkie drużyny odpowiadają na jednakowe pytania.
4. Do części ustnej awansuje 6 drużyn, które uzyskały największą liczbę punktów w części pisemnej.

IV. TERMINARZ KONKURSU

1. 8 września:
- Oficjalne ogłoszenie Konkursu:
- Publikacja Regulaminu
- Publikacja zakresu tematycznego i bibliografii
do etapu szkolnego
- Powołanie Głównej Komisji Konkursowej
2. do 30 września:
- Powołanie komisji szkolnej i zgłoszenie szkoły do konkursu
3. 18 października
- Udostępnienie zadań do etapu szkolnego
4. 19 października, godz. 10.00
- Etap szkolny
5. 20 października:
- Udostępnienie arkusza odpowiedzi
6. do 26 października:
- Przesłanie protokołu z etapu szkolnego do Głównej Komisji Konkursowej
7. 9 listopada:
- Ogłoszenie wyników etapu szkolnego (informacja
o drużynach szkolnych zakwalifikowanych do etapu
ogólnopolskiego)
- Publikacja zakresu tematycznego i bibliografii
do etapu ogólnopolskiego
8. 8 grudnia:
- Ogólnopolski etap Konkursu

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Pytania konkursowe na obu etapach będą sporządzane wyłącznie na podstawie materiałów opublikowanych na stronie internetowej Konkursu w dokumencie pt. Zakres tematyczny i bibliografia.
2. Decyzje komisji szkolnej i Głównej Komisji Konkursowej są ostateczne na odpowiednich etapach Konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do korekty terminarza Konkursu oraz prawo do korekty Regulaminu. Wszelkie ewentualne zmiany będą umieszczone na stronie internetowej Konkursu oraz wysyłane na adres mailowy koordynatora.
4. Wszystkie aktualne informacje dotyczące Konkursu, w tym miejsce i godzina etapu ogólnopolskiego, publikowane będą na stronie internetowej Konkursu.
5. Finaliści i laureaci Konkursu na szczeblu ogólnopolskim otrzymują nagrody ufundowane staraniem organizatorów.
Nagrodą główną w Konkursie jest pielgrzymka do Rzymu.`

VI. DANE KONTAKTOWE ORGANIZATORÓW

1. Rada Szkół Katolickich (RSK), mająca siedzibę na Skwerze Kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, tel. 22 530 49 35, 22 530 49 07, 604 907 450,
e-mail: biuro@rsk.edu.pl
2. Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze, mający siedzibę na ul. o. A. Kordeckiego 2, 42-200 Częstochowa - Jasna Góra

zobacz więcej:

- www.koronamaryi.pl/konkurs-szkolny

Czytaj więcej

Galeria zdjęć: